Privacy Policy EVLOGOPEDIE

Privacy Policy EVLOGOPEDIE

EVLOGOPEDIE hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. EVLOGOPEDIE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als EVLOGOPEDIE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

EVLOGOPEDIE
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming: Ellen Vos
Per email: info@evlogopedie.nl
Adres: Raadhuisplein 302, 2132TZ Hoofddorp. Tel: 0641460714

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door EVLOGOPEDIE verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Logopedische therapiedoeleinden

Toelichting:
Tijdens een intake in de logopedie moet duidelijk worden waardoor een cliënt een probleem ervaart in zijn communicatie problemen op het gebied van stem, spraak, taal, stotteren, broddelen, dyspraxie, afasie en alle andere logopedische problemen. Dit zorgt dat er veel persoonlijke gegevens worden gevraagd m.b.t. gezondheid (levensloop met: allergieën, schisis, beroertes, psychologische zaken (adhd e.a.) ziektes e.a.) die eventuele spanningen kunnen veroorzaken & het communicatieve probleem versterken. Eventuele opnames van spraak worden er tijdens de behandelingen logopedie met video of dictafoon gebruikt om of te kunnen meten of de logopedie zinvol is of deze opname dient bijv. als oefenmateriaal voor de cliënt thuis. Deze opname bespoedigd veelal de behandeling.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Naam/ Titels/ voorletters/ tussenvoegsel
Adres/Postcode/Woonplaats/Land/ Telefoonnummer/ E-mailadres/ Website/ Geslacht/ Geboortedatum/Geboorteplaats/Overlijdensdatum/Burgerlijke staat.

Eventueel: LinkedIn/Facebook/Twitter/Gegevens zorgverleners van de persoon/Gegevens mbt ziektekosten verzekering.

Bijzondere persoonsgegevens:
Religieuze opvatting of overtuiging/ Gegevens over de gezondheid/ gegevens over de sexuele geaardheid/ eventuele strafrechtelijke gegevens of veroordelingen of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen/ salarisgegevens/ paspoort kopie, waarop pasfoto zichtbaar is/BSN nummer

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (artsen, zorgverleners, docenten, e.a.) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Echter hiervoor zullen wij vooraf schriftelijk uw toestemming vragen.

Wij als EVLOGOPEDIE geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
EVLOGOPEDIE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

Aanpassing behandelingsovereenkomst
Aanpassing website waar de privacy policy by default en design zijn opgenomen.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!